O programie

Portal Rozwijamy.edu.pl powstał w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!  ze środków Citi Foundation, w partnerstwie merytorycznym z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga. 

Rejestracja Użytkownika w portalu Rozwijamy.edu.pl jest równoznaczna z rejestracją jako Uczestnik Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Rozwijamy.edu.pl (zwany dalej „Portalem”) jest edukacyjnym portalem internetowym o tematyce przedsiębiorczości i adresowanym do osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji związanych z rozwojem pomysłów biznesowych oraz zakładaniem działalności. Portal oferuje bezpłatny dostęp do materiałów. 

1.2. Zarejestrowanym i zalogowanym Użytkownikom Portal oferuje:

 1. dostęp do artykułów, poradników, quizów i materiałów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości w zakładkach m.in. Moje kompetencje, Moja firma, Inspiratornia, Quizy;
 2. możliwość prenumerowania Newslettera Portalu;
 3. możliwość udziału w konkursach ogłaszanych na portalu oraz korzystania z informacji, także o charakterze promocyjnym, publikowanych w Portalu;
 4. udział w procesie rekrutacji na warsztaty i inne wydarzenia w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości ;

zwane łącznie dalej Usługami.

1.3.  Do Portalu może się zarejestrować i zalogować osoba fizyczna. 

1.4. Wydawcą Portalu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think!, z siedzibą w Warszawie (01-362)  przy pl. Kasztelańskim 3 (zwanym dalej „Wydawcą”).

1.5. Portal umożliwia utrzymywanie internetowego profilu Użytkownika. Korzystanie z pełnego dostępu do treści wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Rozwijamy.edu.pl. Z chwilą rejestracji Użytkownik otrzymuje konto na Portalu (unikalny identyfikator) oraz hasło, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawcę Usług, o których mowa w pkt. 1.2.

1.6. Jedna osoba fizyczna nie może posiadać więcej niż jednego konta w Portalu.

1.7. Wydawca świadczy w Portalu usługi nieodpłatnie, dzięki finansowaniu Portalu ze środków Citi Foundation.

1.8. Przy korzystaniu z Usług wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

1.9. Portal wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb Użytkowników (cookies sesyjne oraz analityczne). Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Portalu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie w Portalu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

1.10.  Wszelkie treści zamieszczone w Portalu przez Wydawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Portalu informacje, w tym rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania.

 2. Zasady korzystania z Portalu

2.1. Portal może być używany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów niezwiązanych z tematyką przedsiębiorczości, w szczególności tych, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Wszelkie komentarze naruszające postanowienia umowy lub regulaminu, niezwiązane z tematyką poruszaną w Portalu i nie mające charakteru edukacyjnego będą niezwłocznie usuwane.

2.2. Wszystkie materiały i zasoby gromadzone w Portalu są objęte ochroną prawa autorskiego, chyba że informacja przy danym artykule czy zasobie wskazuje na mniejszy zakres ochrony (licencja) lub brak ochrony prawa autorskiego (np. domena publiczna).

2.3. Użytkownik nie ma prawa do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania zasobów Portalu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

2.4. Środki masowego przekazu mające siedzibę w Polsce, mogą korzystać w celach informacyjnych z fragmentów materiałów zgromadzonych w Portalu za podaniem źródła: Rozwijamy.edu.pl, a w przypadku portali i stron internetowych dodatkowo za zamieszczeniem linka do wskazanego artykułu w Portalu z oznaczeniem: "Więcej na Rozwijamy.edu.pl". Zamieszczenie pełnego materiału (artykułu, prezentacji, itp.) opublikowanego w Portalu w innym serwisie internetowym wymaga zawsze zgody Wydawcy wyrażonej w formie pisemnej, przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres pocztowy wnioskodawcy.

2.5. Użytkownik, który chciałby publikować w Portalu swoje opracowania z zakresu przedsiębiorczości może wysłać na adres: kontakt@rozwijamy.edu.pl przygotowany materiał wraz z prośbą o jego publikację.

2.6. Materiały umieszczone w Portalu przez Użytkownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne, nie zostaną zaakceptowane do publikacji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. W przypadku materiałów, których wiarygodność budzi wątpliwości, użytkownik może być poproszony przez Wydawcę o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień przed publikacją materiałów.

2.7. Użytkownik upoważnia Wydawcę do ingerowania w nadsyłane materiały, o których mowa w 2.5. w celu dokonania korekty pod kątem stylistycznym (ortografia, gramatyka, styl, itp.) lub merytorycznym.

2.8. Przez rejestrację, o której mowa w pkt 1.3. lub zapisanie się na Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na każdorazowe otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących zmian i nowości na stronach Portalu, a także wybranych informacji i materiałów promocyjnych dotyczących innych podmiotów, publicznych i prywatnych, współpracujących z Portalem. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji przez wysłanie na adres określony w pkt 2.9 informacji: "rezygnuję z wiadomości".

2.9. Korespondencję dotyczącą spraw związanych z działalnością i ofertą Portalu należy kierować na adres: kontakt@rozwijamy.edu.pl

2.10. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać logotypów Portalu, Wydawcy lub partnerów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości na innych stronach internetowych – bez zgody Wydawcy wyrażonej na piśmie.

3. Odpowiedzialność Wydawcy

3.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. wykorzystanie przez Użytkowników treści zawartych w Portalu, w tym poglądów, interpretacji, porad zamieszczanych przez autorów poszczególnych opracowań, przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem firmą, oszczędzaniem, inwestowaniem, sprzedażą usług i produktów. Portal ma charakter informacyjny i nie powinien być traktowany jako źródło lub wykładnia prawa, a zawarte w nim treści nie stanowią czynności z zakresu doradztwa.
 2.  jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
 3. skutki wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
 4. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy, a w szczególności z przyczyn technicznych ani z przyczyn zależnych od Wydawcy takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą,
 5. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Wydawcy.

3.2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania na konta Użytkowników informacji na temat problematyki poruszanej na Portalu;
 2. wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz informacji o bieżących ofertach Portalu, także o charakterze promocyjnym;
 3. okresowego wyłączania dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Portalu bez podania przyczyn.

4. Ochrona danych osobowych

4.1. Wydawca Portalu przetwarza dane osobowe Użytkowników Portalu w związku z realizacją Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.2. Wydawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w przepisach rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.

4.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Wydawcę Portalu do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Wydawcy i Partnerów Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej, wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

5. Prawa autorskie

5.1. Zamieszczając w Portalu dany artykuł lub materiał osobiście wytworzony (utwór w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4.02.1994 ze zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Autor oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do zgodnej z prawem eksploatacji treści utworu w Portalu. W przypadku zamieszczenia utworu niespełniającego powyższych wymogów Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

5.2. Przez umieszczenie utworów w Portalu Autor udziela Wydawcy bezterminowo licencji na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

5.3. W zakresie określonym w ust. 5.2. Wydawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.

5.4. Wydawca ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez Użytkownika w Portalu w dowolny sposób.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Postanowienia niniejszych Warunków należy interpretować i stosować w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.

6.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2021 r. i obowiązuje bezterminowo.

6.3. Wydawca  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmieniony regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Portalu.

6.4. Wydawca  zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, o której mowa w pkt 1.3. w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Konto może zostać usunięte bez uprzedzenia. Użytkownik może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez wysłanie na adres kontakt@rozwijamy.edu.pl prośby o skasowanie konta Użytkownika.